Tuesday, 26 August 2014

10 tips - Longer & stronger hair
Efter at have set den ene fantastiske hårpragt efter den anden, har jeg beslutte mig for selv at få en, eller i hvert fald prøve. Da jeg var lille havde jeg hår ned til numsen, og det var så tykt man næsten ikke kunne få en elastik rundt om to gange. Nu er mit hår bare trist og slasket.
Jeg er næsten blevet helt opslugt af det, og jeg har faktisk (sørgeligt nok) regnet ud, at hvis mit hår vokser 1,5 cm om måneden, vil det gå mig til numsen om 12 måneder.

Jeg har derfor gået på jagt på det store internet og har tilsnusket mig alle tips til at få længere og sundere hår. Jeg kan selvfølgelig ikke love at disse tips sørger for at håret begynder at skyde ud at hovedet på dig, men jeg kan med rimelig garanti sige at det nok ikke bliver værre.  Det er i hvert fald tips som jeg prøver at følge og benytte.

1.  Drop glatte- & krøllejern
Vi lægger ud med noget helt basalt, og som du sikkert har fået at vide og læst 100 gange før, men ingen glattejern og krøllejern. Varme er nok en af de største syndere til skadet og knækket hår. Og hvis du endelig skal, så husk for pokker noget varmebeskyttende i håret. Jeg så det på tilbud i Matas  Jeg har ikke selv glattet hår de sidste 3 måneder, og mit hår er bedre end nogensinde. Ét lille tip: Hvis du har et glattejern med varmekontrol, så skru den højt op. På den måde slipper du for at køre glattejernet igennem flere gange, og det sparer faktisk på håret.

2.  Spar på det shampoo
Hvis du går i bad hver dag, er det ikke altid nødvendigt at vaske dit hår. Med mindre det er meget fedtet, kan du sagtens nøjes med at vaske det med 2-3 dages mellemrum, gerne længere. – Når du vasker det, kan du nøjes med at vaske det med shampoo i toppen. Det er der det meste af fedtet sidder, og der vil alligevel glide shampoo ned i spidserne, ved hjælp fra tyngdekraften.


3.  Lad det lufte
En anden synder, man måske ikke tænker så tit over, er når man føntørrer sit hår. Når du lige har været i bad og rodet og skyllet og mishandlet dit hår, så er det altså ekstra udsat. Prøv derfor, hvis du har mulighed for det, at lade håret lufttørre efter du har været i bad. Personligt bliver mit hår mere fyldigt.

4. Keep it natural
Nok endnu en ting som de fleste godt ved. Hårfarvning er en brutal morder, i hvert fald for dit hår. Inden jeg farvede mit hår for første gang, var det tykt og sundt. Da jeg var omkring 14 fik jeg et flip og farvede mit hår nærmest konstant, hvilket jeg blev ved med ét par år. Til sidst blev mit hår så udpint og jeg valgte at stoppe. Jeg har ikke farvet mit hår i omkring 3 år, og mit hår er stadig ikke lige så tykt som inden jeg begyndte.

5. Spis fedt
Her snakker jeg selvfølgelig ikke om chips, chokolade og pomfritter, selvom det kunne være dejligt, men om de sunde fedtsyre. Hvis du spiser umættet fedt i vil det være med til at styrke dine hår og negle og give mere glans. Umættet fedt fås blandt andet i; Fisk, nødder, avocado, hørfrø osv.

6. (om dagen)
Rådet om at spise 6 frugt og grønt om dagen er ikke helt dårligt. Sørg for at spise varieret, og her gælder det også proteiner og fuldkorn. Proteiner og vitaminer er kroppens byggesten, så hvis du har et underskud vil kroppen fokusere på at producere andre ting i din krop, og din hårvækst vil derfor blive nedprioriteret. 


7. Vitaminer, vitaminer, vitaminer
Hvis det kniber lidt med at få det hele spist, så kan du eventuelt tage vitaminer ved siden af. Her skal du fokusere på Omega-3  vitamin B, jern, calcium og zink. 

Men tingene kan også findes her:
·      Vitamin A & C – ”Grønne grøntsager”, som spinat, broccoli, bønner.
·      Vitamin B – Fuldkornsbrød, helst så groft som muligt
·      Proteiner – Primært kød, fisk, æg men også i ting som avokado, nødder og linser.
·      Calcium – Mælkeprodukter som ost, mælk og yoghurt.
·      Zink & Jern – Findes også primært i fuldkorn.
·      Omega 3 – Fisk, avokado, nødder.

8. Sov længe og godt
Det er om natten at største delen af produktionen i vores krop, og det gælder også vores hår. Et voksent menneske skal gerne have over 8 timer, gerne længere hver nat. Så gå lidt tidligere i seng – det siges også at forbygge diverse sygdomme og give et længere liv.


9. Klipning – Hvor ofte?
Der har været mange diskussioner om hvor ofte håret skal klippes, og at hvis man har spaltede spidser avler det flere spaltede spidser. Jeg kan desværre ikke komme med den endelige konklusion på, hvor ofte hår skal klippes, for at der vokser hurtigst, men kan komme med min egen erfaring.
Jeg klipper rimelig sjældent mit hår, og når jeg gør tager jeg ikke mere end hvad der er højest nødvendigt. Jeg har ikke oplevet at mit hår er blevet mere ødelagt af ikke at klippe det.

10. Hovedbundsmassage
Jeg kunne ikke lige finde flere, men 10 tips ser bedre ud end 9 tips. Jeg har godt nok ikke selv nogen som helst erfaring med dette, men jeg har hørt at det skulle hjælpe. Hovedbundsmassage skulle stimulere hårvæksten ved at øge blodstrømingen. Om det passer, det skal jeg ikke kunne fortælle, men hvis nogle har erfaring på området, må det meget gerne oplyse os andre.
// After seeing so much fantastic and long hair, I have to decide to get some myself, or at least try. When I was little, I had hair down to the butt, and it was so thick you could hardly get a rubber band around twice. Now my hair is just sad and flat. 
I have been almost completely obsessed, and I actually have (sadly) figured out that if my hair grows 1.5 cm per month, it will be me to my bum in 12 months. 

Therefore, I have been hunting on the big Internet and found a lot of tips to get longer and healthier hair. I can not promise that these tips will ensure that your hair starts to shoot out to your head, but I can say with reasonable assurance that it does not get worse.

1 Stop the heat
We start with something very basic, and as you've probably been told 100 times before, but no straighteners and curling irons. Heat is probably one of the biggest culprits for damaged and broken hair. And if you want to straighten or curling, you better remember some heat protectiver. I have not straightened my hair the last 3 months, and my hair is better than ever. One small tip: If you have a flat iron with heat control, get it as hot as possible. That way you do not need to run the straightener through several times, and it is actually better for your hair. 

2 Save the shampoo 
If you take a shower every day, it is not always necessary to wash your hair. Unless it is very oily, you can easily just wash it with 2-3 day intervals, preferably longer. - When you wash it, you can just wash it with shampoo at the top. It's there the oil is, and the shampoo will still slide into the tips, with the help of gravity. 


3 Let dry by itself
Another culprit, you might not think of so often is the blow dryer. After you have just taken a shower and messy and rinsed and mistreated your hair, then it is extra exposured. Try Therefore, if you have the opportunity, to let the hair air dry after you have showered.

4 Keep it natural 
Probably another thing that most people know. Dyeing is a brutal murderer, at least for your hair. Before I dyed my hair for the first time, it was thick and healthy. When I was about 14 I colored my hair almost constantly, which I kept a couple of years. Eventually my hair so exhausted and I chose to stop. I have not dyed my hair for about 3 years and my hair is still not as thick as before I started. 

5 Eat fat 
Here I do not speak of chips, chocolate and French fries, although it could be great, but about the healthy fat. If you eat unsaturated fat it will help to strengthen your hair and nails and give more shine. Unsaturated fat is available in; Fish, nuts, avocados, flaxseed, etc.. 

6 (a day) 
Council to eat six fruits and vegetables a day is not too bad. Be sure to eat a varied diet, and here I also talk about proteins and whole grains. Proteins and vitamins are the body's building blocks, so if you have a loss the body will focus on producing other things in your body, and your hair will be downgraded. 


7, vitamins, vitamins, vitamins 
If it pinches a bit to get it all eaten, so you may want to take vitamins. Here you should focus on omega-3 vitamin B, iron, calcium and zinc. 

But it can also be found here: 
· Vitamin A & C - "Green vegetables", such as spinach, broccoli, beans. 
· Vitamin B - Wholemeal bread, preferably as rough as possible 
· Proteins - Primary meat, fish, eggs but also in things like avocado, nuts and lentils. 
· Calcium - Dairy products like cheese, milk and yogurt. 
· Zinc & Iron - Also available primarily in whole grains. 
· Omega 3 - Fish, avocado, nuts. 

8 Sleep late and well 
It is at night that the biggest production happens in our bodies, and that includes our hair. An adult should sleep least 8 hours, preferably longer each night. So go a little earlier to bed - it is also said to prevent various diseases and provide a longer life. 


9 Cutting - How often? 
There have been many discussions on how often your hair should be cut, and that if you have split ends  it makes more split ends. Unfortunately I can not come up with the final conclusion on how often hair should be cut in order to grow quickly, but I can tell about my own experience. 
I cut my hair rarely, and when I do, I take no more than absolutely necessary. I have not experienced that my hair has become more spoiled by not cutting it. 

10 Scalp Massage 
I could not come up with more, but 10 tips look better than 9 tips. Although I have no experience with this, but I have heard that it should help. Scalp massage should stimulate hair growth by increasing blood flow. I will not be able to tell if it is true, but if some have experience in this area, please inform us.8 comments:

 1. Gode tips - gør næsten det hele dagligt netop for at pleje mit hår :-)

  www.sannenoerbjerg.dk

  ReplyDelete
 2. I have long, healthy hair.. however I'm always concerned about my hair becoming weak. These tips have been genuinely helpful and reminded me to take my vitamins today! Now I just need to get much more sleep along with eating healthy fats.. :)

  http://aglassofice.blogspot.co.uk/ (formerly Find Me Those Heels)
  - I follow back on Bloglovin' -

  x

  ReplyDelete
  Replies
  1. I am so glad it helped you. Always a pleasure! :)

   Delete
 3. Rigtig gode tips (:

  aseaofinspiration.blogspot.dk

  ReplyDelete
 4. Fine tips! Dog har jeg altså haft farvet hår konstant i næsten 8 år uden det har haft konsekvenser for mit hår og dets sundhed ;-)

  // idunhelene.blogspot.com

  ReplyDelete
 5. Such great tips! I am growing my hair out again and I'm trying to keep it as healthy as possible and I certainly didn't know certain tips, like eating fat :) Thank you!

  ReplyDelete
 6. good tips!!

  http://simpleplaintruth.blogspot.co.uk

  ReplyDelete