Tuesday, 20 January 2015

5 pros and cons of long nails / 5 fordele og ulemper ved lange negle


(From Weheartit)

Det er ikke så længe siden, at jeg for første gang kastede mig ud i projekt "lange negle". Efter 19 år med negle af normal længde, tænkte jeg at det måtte prøves. Overraskende nok, havde det en del konsekvenser, og når man har lange negle, skal man lige pludselig til at tænke over en hel del ting, inden man lige kaster sig ud i det. Jeg er ret sikker på, at det at have lange negle, er en disciplin der kræver en del år at mestre fuldt ud.
Jeg nåede i hvert fald ikke at mestre det. Da halvdelen efterhånden var knækket af, besluttede jeg mig for at klippe dem alle sammen helt ned. Men i den tid jeg havde dem, lærte jeg alligevel et par ting:


5 Ulemper:

1. Jeg har utrolig små hænder, og derfor også små negle. Mine neglelakker holder derfor ofte i flere år, og tror kun jeg har smidt nogle ud fordi at de er blevet for gamle, og ikke fordi at de var brugt op.
Da jeg havde lange negle, var de dobbelt så lange som mine almindelige negle, hvilket også vil sige at overfladearealet  blev dobbelt så stort. Efter jeg havde taget neglelak på, var neglelakken næsten reduceret til halvdelen - Så kan jeg bedre forstå hvordan nogle kan nå at tømme en neglelak.

2. Når ens negle bliver lange, bliver risikoen for at de knækker også ca. 8000 gange så stor. Den første negl der knækkede var da jeg skulle lave en skarp U-vending (det var godt nok også uden servostyring). Og ja det gør ondt! Jeg tror de fleste har siddet og set en film hvor en eller anden pige knækker sin negl og man sidder og tænker "Jaja, det er jo bare en negl". Når man selv har prøvet det, så ved man at det ikke er noget at kimse af. Det er endda værre end papercut.

3. Da jeg havde lange negle, snakkede min mor dagligt om hvor ulækre lange negle var, og hvor mange bakterier de samlede.

4. Nogle af dagligdagens ting er ikke længere mulige, eller meget sværere. Ting som at tage selen af og åbne låg på shampoo f.eks. var en stor udfordring, hvis ikke umuligt. Bare det at SMS eller trykke på ting var lige pludselig en "big deal".

5. Min mor havde nok ret i hvor meget lange negle samlede sammen. Noget af det værste var når jeg var i bad, og jeg skulle have balsam i håret, som var nede i sådan en krukke. Når man skulle tage det op med fingeren, sad halvdelen af det under ens negl.
Jeg tør slet ikke tænke på alle de ting der sat sig under neglene uden for badet.....5 Fordele:

1. Nu er der jo ikke kun ulemper ved lange negle, der skal også være lidt godt. En af de gode ting er at ens fingre ser længere og tyndere ud. Efter som mine negle er meget små, kan de næsten godt forsvinde, og få mine fingre til at ligne små pølser - så hjælper det altså med nogle lange fine negle.

2. Da jeg havde lange negle, følte jeg altid at det hele blev en smule mere feminint og fint. Som et lille ekstra accessory.

3. Hvis man er dygtig og kan finde ud af sådan noget, kan man lave en masse nail art. Med lange negle har man en smule mere "lærred" at udfolde sig på.

4. Hvis man gror sine egne, kan man undgå kunstige negle. Jeg har dog aldrig prøvet sådan nogle selv.

5. Sidst men ikke mindst kan de fungere som et spontant våben, hvis man bliver overfaldet. Det er bare lidt uheldigt, at det ofte går ud over en selv, hvis man lige får kradset sig.

Hvad er dine oplevelser med lange negle?
// It is not long ago since I first tried project-"long nails". After 19 years with nails of normal length, I thought that it had to be tested. Surprisingly, it had some impact, and when you have long nails, you have to suddenly think about the things before you just throw yourself into them. I am pretty sure that having long nails, is a discipline that requires a lot of years to master fully.
I did master it at all. When half them was broken off, I decided to cut them all down. But at the time I had them, I learned a few things:


5 cons:

1. I have incredibly small hands, and therefore also small nails. My nail polishes often hold for several years, and I've only thrown some out because they are too old, and not because they were used up.
When I had long nails, they were twice as long as my regular nails, which also means that the surface area was twice as large. After I had taken the nail polish on, the nail polish was almost halved - So I can better understand how some can manage to empty a nail polish.

2. When your nails are long, the risk of breaking are also about 8000 times as great. The first nail that broke was when I had to make a sharp U-turn (it was without power steering). And yes it hurts! I think most have watched a movie where some girl break her nail and you sit and think "Well, it's just a fingernail." When you have tried it, then you know that it is not something to sneeze at. It is even worse than papercut.

3. When I had long nails, my mother every day talked about how disgusting long nails were, and how many bacteria they contained.

4. Things you are used to do every day  is no longer possible or very difficult. Things like taking the seatbelt off and open the lid on the shampoo was a huge challenge, if not impossible. Just to text or pressing thing was suddenly a "big deal".

5. My mother was probably right about how much dirt long nails contained.  One of the worst things was when I was in the shower, and I had to put conditioner in my hair, which was down in a jar. When you should take it up with your finger, half of it sat under my fingernail.
I do not dare to think of all the things that got under your nails, when out of the shower.....


5 pros:

1. Now, of course there are not only disadvantages of long nails, there must also be some good things. One of the good things is that your fingers look longer and thinner. Because that my nails are very small, they almost disappear and get my fingers look like sausages - it helps with some long fine nails.

2. When I had long nails, I always felt a bit more feminine and fine. As they were a little extra accessory.

3. You can make nail art. With long nails you have a bit more "canvas" to unfold.

4. If you grow your own, you can avoid artificial nails. However, I have never tried such myself.

5. Last but not least, they can act as a spontaneous weapon if you are attacked. It's just a little unfortunate that it often goes beyond yourself, if you just get scratched up.

What is your experience with long nails?

4 comments:

 1. I always go back and forth betwen long and short nails because of these pro and cons.

  Mel
  http://girlandthepolkadot.blogspot.com/

  ReplyDelete
 2. I've got to admit I never had long nails, I don't find them practical or hygienic but I do appreciate a good manicure, generally with blunt, straight edges. :)

  Rita
  http://heyrita.co.uk

  ReplyDelete
 3. Great blog♥

  How about follow each other?
  I follow your blog. Waiting for you♥
  My Blog: http://juliemcqueen.blogspot.com

  ReplyDelete